Browse Source

Formatting translation file, changing deploy script to const.

TheDavidDelta-master
Dessalines 2 years ago
parent
commit
cc6c173828
 1. 4
    README.md
 2. 2
    docker/dev/deploy.sh
 3. 471
    ui/src/translations/ca.ts
 4. 18
    ui/translation_report.ts

4
README.md

@ -161,12 +161,13 @@ Lemmy is free, open-source software, meaning no advertising, monetizing, or vent
If you'd like to add translations, take a look a look at the [English translation file](ui/src/translations/en.ts).
- Languages supported: English (`en`), Chinese (`zh`), Dutch (`nl`), Esperanto (`eo`), Finnish (`fi`), French (`fr`), Spanish (`es`), Swedish (`sv`), German (`de`), Russian (`ru`), Italian (`it`).
- Languages supported: Catalan, (`ca`), English (`en`), Chinese (`zh`), Dutch (`nl`), Esperanto (`eo`), Finnish (`fi`), French (`fr`), Spanish (`es`), Swedish (`sv`), German (`de`), Russian (`ru`), Italian (`it`).
<!-- translations -->
lang | done | missing
---- | ---- | -------
ca | 100% |
de | 88% | create_private_message,send_secure_message,send_message,message,avatar,upload_avatar,show_avatars,docs,message_sent,messages,old_password,matrix_user_id,private_message_disclaimer,send_notifications_to_email,downvotes_disabled,enable_downvotes,open_registration,registration_closed,enable_nsfw,donate_to_lemmy,donate,from,logged_in,email_already_exists,couldnt_create_private_message,no_private_message_edit_allowed,couldnt_update_private_message
eo | 76% | number_of_communities,create_private_message,send_secure_message,send_message,message,preview,upload_image,avatar,upload_avatar,show_avatars,formatting_help,view_source,sticky,unsticky,archive_link,stickied,delete_account,delete_account_confirm,banned,creator,number_online,docs,replies,mentions,message_sent,messages,old_password,forgot_password,reset_password_mail_sent,password_change,new_password,no_email_setup,matrix_user_id,private_message_disclaimer,send_notifications_to_email,language,browser_default,downvotes_disabled,enable_downvotes,open_registration,registration_closed,enable_nsfw,theme,donate_to_lemmy,donate,from,are_you_sure,yes,no,logged_in,email_already_exists,couldnt_create_private_message,no_private_message_edit_allowed,couldnt_update_private_message
es | 100% |
@ -177,7 +178,6 @@ nl | 93% | create_private_message,send_secure_message,send_message,message,messa
ru | 72% | cross_posts,cross_post,number_of_communities,create_private_message,send_secure_message,send_message,message,preview,upload_image,avatar,upload_avatar,show_avatars,formatting_help,view_source,sticky,unsticky,archive_link,stickied,delete_account,delete_account_confirm,banned,creator,number_online,docs,replies,mentions,message_sent,messages,old_password,forgot_password,reset_password_mail_sent,password_change,new_password,no_email_setup,matrix_user_id,private_message_disclaimer,send_notifications_to_email,language,browser_default,downvotes_disabled,enable_downvotes,open_registration,registration_closed,enable_nsfw,recent_comments,theme,donate_to_lemmy,donate,monero,by,to,from,transfer_community,transfer_site,are_you_sure,yes,no,logged_in,email_already_exists,couldnt_create_private_message,no_private_message_edit_allowed,couldnt_update_private_message
sv | 83% | create_private_message,send_secure_message,send_message,message,avatar,upload_avatar,show_avatars,archive_link,docs,replies,mentions,message_sent,messages,old_password,forgot_password,reset_password_mail_sent,password_change,new_password,no_email_setup,matrix_user_id,private_message_disclaimer,send_notifications_to_email,language,browser_default,downvotes_disabled,enable_downvotes,open_registration,registration_closed,enable_nsfw,donate_to_lemmy,donate,from,logged_in,email_already_exists,couldnt_create_private_message,no_private_message_edit_allowed,couldnt_update_private_message
zh | 70% | cross_posts,cross_post,users,number_of_communities,create_private_message,send_secure_message,send_message,message,preview,upload_image,avatar,upload_avatar,show_avatars,formatting_help,view_source,sticky,unsticky,archive_link,settings,stickied,delete_account,delete_account_confirm,banned,creator,number_online,docs,replies,mentions,message_sent,messages,old_password,forgot_password,reset_password_mail_sent,password_change,new_password,no_email_setup,matrix_user_id,private_message_disclaimer,send_notifications_to_email,language,browser_default,downvotes_disabled,enable_downvotes,open_registration,registration_closed,enable_nsfw,recent_comments,nsfw,show_nsfw,theme,donate_to_lemmy,donate,monero,by,to,from,transfer_community,transfer_site,are_you_sure,yes,no,logged_in,email_already_exists,couldnt_create_private_message,no_private_message_edit_allowed,couldnt_update_private_message
ca | 100% |
<!-- translationsstop -->
If you'd like to update this report, run:

2
docker/dev/deploy.sh

@ -9,7 +9,7 @@ third_semver=$(echo $new_tag | cut -d "." -f 3)
# Setting the version on the front end
cd ../../
echo "export let version: string = '$(git describe --tags)';" > "ui/src/version.ts"
echo "export const version: string = '$(git describe --tags)';" > "ui/src/version.ts"
git add "ui/src/version.ts"
# Setting the version on the backend
echo "pub const VERSION: &str = \"$(git describe --tags)\";" > "server/src/version.rs"

471
ui/src/translations/ca.ts

@ -1,234 +1,239 @@
export const ca = {
translation: {
post: 'Publicar',
remove_post: 'Eliminar publicació',
no_posts: 'Sense publicacions.',
create_a_post: 'Crear una publicació',
create_post: 'Crear Publicació',
number_of_posts: '{{count}} Publicacions',
posts: 'Publicacions',
related_posts: 'Aquestes publicacions podrien estar relacionades',
cross_posts: 'Aquest link també ha sigut publicat en:',
cross_post: 'cross-post',
comments: 'Comentaris',
number_of_comments: '{{count}} Comentaris',
remove_comment: 'Eliminar Comentaris',
communities: 'Comunitats',
users: 'Usuaris',
create_a_community: 'Crear una comunitat',
create_community: 'Crear Comunitat',
remove_community: 'Eliminar Comunitat',
subscribed_to_communities: 'Subscrit a <1>comunitats</1>',
trending_communities: '<1>Comunitats</1> en tendència',
list_of_communities: 'Llista de comunitats',
number_of_communities: '{{count}} Comunitats',
community_reqs: 'minúscules, guió baix, i sense espais.',
create_private_message: 'Crear Missatge Privat',
send_secure_message: 'Enviar Missatge Segur',
send_message: 'Enviar Missatge',
message: 'Missatge',
edit: 'editar',
reply: 'respondre',
cancel: 'Cancelar',
preview: 'Previsualitzar',
upload_image: 'pujar imatge',
avatar: 'Avatar',
upload_avatar: 'Pujar Avatar',
show_avatars: 'Veure Avatares',
formatting_help: 'Ajuda de format',
view_source: 'veure font',
unlock: 'desbloquejar',
lock: 'bloquejar',
sticky: 'fijat',
unsticky: 'no fijat',
link: 'link',
archive_link: 'arxivar link',
mod: 'moderador',
mods: 'moderadores',
moderates: 'Modera',
settings: 'Configuració',
remove_as_mod: 'eliminar com moderador',
appoint_as_mod: 'designar com moderador',
modlog: 'Historial de moderació',
admin: 'administrador',
admins: 'administradors',
remove_as_admin: 'eliminar com administrador',
appoint_as_admin: 'designar com administrador',
remove: 'eliminar',
removed: 'eliminat',
locked: 'bloquejat',
stickied: 'fijat',
reason: 'Raó',
mark_as_read: 'marcar com llegit',
mark_as_unread: 'marcar com no llegit',
delete: 'eliminar',
deleted: 'eliminat',
delete_account: 'Eliminar Compte',
delete_account_confirm:
'Avís: aquesta acció eliminarà permanentment la teva informació. Introdueix la teva contrasenya per a continuar',
restore: 'restaurar',
ban: 'expulsar',
ban_from_site: 'expulsar del lloc',
unban: 'admetre',
unban_from_site: 'admetre al lloc',
banned: 'expulsat',
save: 'guardar',
unsave: 'descartar',
create: 'crear',
creator: 'creador',
username: "Nom d'Usuari",
email_or_username: 'Correu o Usuari',
number_of_users: '{{count}} Usuaris',
number_of_subscribers: '{{count}} Subscriptors',
number_of_points: '{{count}} Punts',
number_online: '{{count}} Usauris En Línia',
name: 'Nom',
title: 'Titol',
category: 'Categoria',
subscribers: 'Suscriptors',
both: 'Ambdos',
saved: 'Guardat',
unsubscribe: "Desubscriure's",
subscribe: "Subscriure's",
subscribed: 'Subscrit',
prev: 'Anterior',
next: 'Següent',
sidebar: 'Descripció de la comunitat',
sort_type: "Tipus d'orden",
hot: 'Popular',
new: 'Nou',
top_day: 'El millor del dia',
week: 'Setmana',
month: 'Mes',
year: 'Any',
all: 'Tot',
top: 'Millor',
api: 'API',
docs: 'Docs',
inbox: "Bústia d'entrada",
inbox_for: "Bústia d'entrada per a <1>{{user}}</1>",
mark_all_as_read: 'marcar tot com llegit',
type: 'Tipus',
unread: 'No llegit',
replies: 'Respostes',
mentions: 'Menciones',
reply_sent: 'Resposta enviada',
message_sent: 'Missatge enviado',
search: 'Buscar',
overview: 'Resum',
view: 'Vista',
logout: 'Tancar sessió',
login_sign_up: 'Iniciar sessió / Crear compte',
login: 'Iniciar sessió',
sign_up: 'Crear compte',
notifications_error:
"Notificacions d'escriptori no disponibles al teu navegador. Prova amb Firefox o Chrome.",
unread_messages: 'Missatges no llegits',
messages: 'Missatges',
password: 'Contrasenya',
verify_password: 'Verificar Contrasenya',
old_password: 'Antiga Contrasenya',
forgot_password: 'oblidí la meva contrasenya',
reset_password_mail_sent: 'Enviar correu per a restablir la contrasenya.',
password_change: 'Canvi de Contrasenya',
new_password: 'Nueva Contrasenya',
no_email_setup: "Aquest servidor no ha activat correctament el correu.",
email: 'Correu electrònic',
matrix_user_id: 'Usuari Matricial',
private_message_disclaimer:
'Avís: Els missatges privats en Lemmy no són segurs. Sisplau creu un compte en <1>Riot.im</1> per a mensajeria segura.',
send_notifications_to_email: 'Enviar notificacions al correu',
optional: 'Opcional',
expires: 'Expira',
language: 'Llenguatge',
browser_default: 'Per defecte del navegador',
downvotes_disabled: 'Vots negatius deshabilitats',
enable_downvotes: 'Habilitar vots negatius',
open_registration: 'Obrir registre',
registration_closed: 'Registre tancat',
enable_nsfw: 'Habilitar NSFW',
url: 'URL',
body: 'Descripció',
copy_suggested_title: 'Copiar el títol sugerido: {{title}}',
community: 'Comunitat',
expand_here: 'Expandir ací',
subscribe_to_communities: "Subscriure's a algunes <1>comunitats</1>.",
chat: 'Chat',
recent_comments: 'Comentaris recients',
no_results: 'Sense resultats.',
setup: 'Configurar',
lemmy_instance_setup: "Configuració d'instancia de Lemmy",
setup_admin: 'Configurar administrador del Lloc',
your_site: 'el teu lloc',
modified: 'modificat',
nsfw: 'NSFW',
show_nsfw: 'Mostrar contingut NSFW',
theme: 'Tema',
sponsors: 'Patrocinadors',
sponsors_of_lemmy: 'Patrocinadors de Lemmy',
sponsor_message:
'Lemmy és programari lliure i de <1>codi obert</1>, la qual cosa significa que no tindrà publicitats, monetització, ni capitals emprenedors, mai. Les teves donacions secunden directament el desenvolupament a temps complet del projecte. Moltes gràcies a les següents persones:',
support_on_patreon: 'Suport a Patreon',
donate_to_lemmy: 'Donar a Lemmy',
donate: 'Donar',
general_sponsors:
'Los Patrocinadores Generales son aquellos que señaron entre $10 y $39 a Lemmy.',
crypto: 'Crypto',
bitcoin: 'Bitcoin',
ethereum: 'Ethereum',
monero: 'Monero',
code: 'Codi',
joined: 'Es va unir',
by: 'per',
to: 'a',
from: 'des de',
transfer_community: 'transferir comunitat',
transfer_site: 'transferir lloc',
are_you_sure: 'Ets segur?',
yes: 'sí',
no: 'no',
powered_by: 'Impulsat per',
landing_0:
'Lemmy és un <1>agregador de links</1> / alternativa a reddit, amb la intenció de funcionar al <2>fedivers</2>.<3></3>És allotjable per un mateix (sense necessitat de grans companyies), té actualització en directe de cadenes de comentaris, i és petit (<4>~80kB</4>). Federar amb el sistema de xarxes ActivityPub forma part dels objectius del projecte. <5></5>Aquesta és una <6>versió beta molt prematura</6>, i actualment moltes de les característiques són trencades o falten. <7></7>Suggereix noves característiques o reporta errors <8>aquí</8>.<9></9>Fet amb <10>Rust</10>, <11>Actix</11>, <12>Inferno</12>, <13>Typescript</13>.',
not_logged_in: 'No has iniciat sessió.',
logged_in: 'Has iniciat sessió.',
community_ban: "Has sigut expulsat d'aquesta comunitat.",
site_ban: "Has sigut expulsat d'aquest lloc.",
couldnt_create_comment: "No s'ha pogut crear el comentari.",
couldnt_like_comment: "No s'ha pogut donar m'agrada al comentari.",
couldnt_update_comment: "No s'ha pogut actualitzar el comentari.",
couldnt_save_comment: "No s'ha pogut guardar el comentari.",
no_comment_edit_allowed: "No tens permisos per a editar el comentari.",
no_post_edit_allowed: "No tens permisos per a editar la publicació.",
no_community_edit_allowed: "No tens permisos per a editar la comunitat.",
couldnt_find_community: "No s'ha pogut trobar la comunitat.",
couldnt_update_community: "No s'ha pogut actualitzar la comunitat.",
community_already_exists: 'Aquesta comunitat ja existeix.',
community_moderator_already_exists: 'Aquest moderador de la comunitat ja existeix.',
community_follower_already_exists: 'Aquest seguidor de la comunitat ja existeix.',
community_user_already_banned: 'Aquest usuari de la comunitat ja fou expulsat.',
couldnt_create_post: "No s'ha pogut crear la publicació.",
couldnt_like_post: "No s'ha pogut donar m'agrada a la publicació.",
couldnt_find_post: "No s'ha pogut trobar la publicació.",
couldnt_get_posts: "No s'han pogut obtindre les publicacions.",
couldnt_update_post: "No s'ha pogut actualitzar la publicació.",
couldnt_save_post: "No s'ha pogut guardar la publicació.",
no_slurs: 'Prohibit insultar.',
not_an_admin: 'No és un administrador.',
site_already_exists: 'El lloc ja existeix.',
couldnt_update_site: "No s'ha pogut actualitzar el lloc.",
couldnt_find_that_username_or_email:
"No s'ha pogut trobar aquest nom de usuari o correu electrònic.",
password_incorrect: 'Contrasenya incorrecta.',
passwords_dont_match: 'Les contrasenyes no coincideixen.',
admin_already_created: 'Ho sentim, ja hi ha un adminisitrador.',
user_already_exists: "L'usuari ja existeix.",
email_already_exists: 'El correu ja és en ús.',
couldnt_update_user: "No s'ha pogut actualitzar l'usuari.",
system_err_login: 'Error del sistema. Intenti tancar sessió i ingressar de nou.',
couldnt_create_private_message: "No s'ha pogut crear el missatge privat.",
no_private_message_edit_allowed: 'Sense permisos per a editar el missatge privat.',
couldnt_update_private_message: "No s'ha pogut actualitzar el missatge privat.",
},
};
translation: {
post: 'Publicar',
remove_post: 'Eliminar publicació',
no_posts: 'Sense publicacions.',
create_a_post: 'Crear una publicació',
create_post: 'Crear Publicació',
number_of_posts: '{{count}} Publicacions',
posts: 'Publicacions',
related_posts: 'Aquestes publicacions podrien estar relacionades',
cross_posts: 'Aquest link també ha sigut publicat en:',
cross_post: 'cross-post',
comments: 'Comentaris',
number_of_comments: '{{count}} Comentaris',
remove_comment: 'Eliminar Comentaris',
communities: 'Comunitats',
users: 'Usuaris',
create_a_community: 'Crear una comunitat',
create_community: 'Crear Comunitat',
remove_community: 'Eliminar Comunitat',
subscribed_to_communities: 'Subscrit a <1>comunitats</1>',
trending_communities: '<1>Comunitats</1> en tendència',
list_of_communities: 'Llista de comunitats',
number_of_communities: '{{count}} Comunitats',
community_reqs: 'minúscules, guió baix, i sense espais.',
create_private_message: 'Crear Missatge Privat',
send_secure_message: 'Enviar Missatge Segur',
send_message: 'Enviar Missatge',
message: 'Missatge',
edit: 'editar',
reply: 'respondre',
cancel: 'Cancelar',
preview: 'Previsualitzar',
upload_image: 'pujar imatge',
avatar: 'Avatar',
upload_avatar: 'Pujar Avatar',
show_avatars: 'Veure Avatares',
formatting_help: 'Ajuda de format',
view_source: 'veure font',
unlock: 'desbloquejar',
lock: 'bloquejar',
sticky: 'fijat',
unsticky: 'no fijat',
link: 'link',
archive_link: 'arxivar link',
mod: 'moderador',
mods: 'moderadores',
moderates: 'Modera',
settings: 'Configuració',
remove_as_mod: 'eliminar com moderador',
appoint_as_mod: 'designar com moderador',
modlog: 'Historial de moderació',
admin: 'administrador',
admins: 'administradors',
remove_as_admin: 'eliminar com administrador',
appoint_as_admin: 'designar com administrador',
remove: 'eliminar',
removed: 'eliminat',
locked: 'bloquejat',
stickied: 'fijat',
reason: 'Raó',
mark_as_read: 'marcar com llegit',
mark_as_unread: 'marcar com no llegit',
delete: 'eliminar',
deleted: 'eliminat',
delete_account: 'Eliminar Compte',
delete_account_confirm:
'Avís: aquesta acció eliminarà permanentment la teva informació. Introdueix la teva contrasenya per a continuar',
restore: 'restaurar',
ban: 'expulsar',
ban_from_site: 'expulsar del lloc',
unban: 'admetre',
unban_from_site: 'admetre al lloc',
banned: 'expulsat',
save: 'guardar',
unsave: 'descartar',
create: 'crear',
creator: 'creador',
username: "Nom d'Usuari",
email_or_username: 'Correu o Usuari',
number_of_users: '{{count}} Usuaris',
number_of_subscribers: '{{count}} Subscriptors',
number_of_points: '{{count}} Punts',
number_online: '{{count}} Usauris En Línia',
name: 'Nom',
title: 'Titol',
category: 'Categoria',
subscribers: 'Suscriptors',
both: 'Ambdos',
saved: 'Guardat',
unsubscribe: "Desubscriure's",
subscribe: "Subscriure's",
subscribed: 'Subscrit',
prev: 'Anterior',
next: 'Següent',
sidebar: 'Descripció de la comunitat',
sort_type: "Tipus d'orden",
hot: 'Popular',
new: 'Nou',
top_day: 'El millor del dia',
week: 'Setmana',
month: 'Mes',
year: 'Any',
all: 'Tot',
top: 'Millor',
api: 'API',
docs: 'Docs',
inbox: "Bústia d'entrada",
inbox_for: "Bústia d'entrada per a <1>{{user}}</1>",
mark_all_as_read: 'marcar tot com llegit',
type: 'Tipus',
unread: 'No llegit',
replies: 'Respostes',
mentions: 'Menciones',
reply_sent: 'Resposta enviada',
message_sent: 'Missatge enviado',
search: 'Buscar',
overview: 'Resum',
view: 'Vista',
logout: 'Tancar sessió',
login_sign_up: 'Iniciar sessió / Crear compte',
login: 'Iniciar sessió',
sign_up: 'Crear compte',
notifications_error:
"Notificacions d'escriptori no disponibles al teu navegador. Prova amb Firefox o Chrome.",
unread_messages: 'Missatges no llegits',
messages: 'Missatges',
password: 'Contrasenya',
verify_password: 'Verificar Contrasenya',
old_password: 'Antiga Contrasenya',
forgot_password: 'oblidí la meva contrasenya',
reset_password_mail_sent: 'Enviar correu per a restablir la contrasenya.',
password_change: 'Canvi de Contrasenya',
new_password: 'Nueva Contrasenya',
no_email_setup: 'Aquest servidor no ha activat correctament el correu.',
email: 'Correu electrònic',
matrix_user_id: 'Usuari Matricial',
private_message_disclaimer:
'Avís: Els missatges privats en Lemmy no són segurs. Sisplau creu un compte en <1>Riot.im</1> per a mensajeria segura.',
send_notifications_to_email: 'Enviar notificacions al correu',
optional: 'Opcional',
expires: 'Expira',
language: 'Llenguatge',
browser_default: 'Per defecte del navegador',
downvotes_disabled: 'Vots negatius deshabilitats',
enable_downvotes: 'Habilitar vots negatius',
open_registration: 'Obrir registre',
registration_closed: 'Registre tancat',
enable_nsfw: 'Habilitar NSFW',
url: 'URL',
body: 'Descripció',
copy_suggested_title: 'Copiar el títol sugerido: {{title}}',
community: 'Comunitat',
expand_here: 'Expandir ací',
subscribe_to_communities: "Subscriure's a algunes <1>comunitats</1>.",
chat: 'Chat',
recent_comments: 'Comentaris recients',
no_results: 'Sense resultats.',
setup: 'Configurar',
lemmy_instance_setup: "Configuració d'instancia de Lemmy",
setup_admin: 'Configurar administrador del Lloc',
your_site: 'el teu lloc',
modified: 'modificat',
nsfw: 'NSFW',
show_nsfw: 'Mostrar contingut NSFW',
theme: 'Tema',
sponsors: 'Patrocinadors',
sponsors_of_lemmy: 'Patrocinadors de Lemmy',
sponsor_message:
'Lemmy és programari lliure i de <1>codi obert</1>, la qual cosa significa que no tindrà publicitats, monetització, ni capitals emprenedors, mai. Les teves donacions secunden directament el desenvolupament a temps complet del projecte. Moltes gràcies a les següents persones:',
support_on_patreon: 'Suport a Patreon',
donate_to_lemmy: 'Donar a Lemmy',
donate: 'Donar',
general_sponsors:
'Los Patrocinadores Generales son aquellos que señaron entre $10 y $39 a Lemmy.',
crypto: 'Crypto',
bitcoin: 'Bitcoin',
ethereum: 'Ethereum',
monero: 'Monero',
code: 'Codi',
joined: 'Es va unir',
by: 'per',
to: 'a',
from: 'des de',
transfer_community: 'transferir comunitat',
transfer_site: 'transferir lloc',
are_you_sure: 'Ets segur?',
yes: 'sí',
no: 'no',
powered_by: 'Impulsat per',
landing_0:
'Lemmy és un <1>agregador de links</1> / alternativa a reddit, amb la intenció de funcionar al <2>fedivers</2>.<3></3>És allotjable per un mateix (sense necessitat de grans companyies), té actualització en directe de cadenes de comentaris, i és petit (<4>~80kB</4>). Federar amb el sistema de xarxes ActivityPub forma part dels objectius del projecte. <5></5>Aquesta és una <6>versió beta molt prematura</6>, i actualment moltes de les característiques són trencades o falten. <7></7>Suggereix noves característiques o reporta errors <8>aquí</8>.<9></9>Fet amb <10>Rust</10>, <11>Actix</11>, <12>Inferno</12>, <13>Typescript</13>.',
not_logged_in: 'No has iniciat sessió.',
logged_in: 'Has iniciat sessió.',
community_ban: "Has sigut expulsat d'aquesta comunitat.",
site_ban: "Has sigut expulsat d'aquest lloc.",
couldnt_create_comment: "No s'ha pogut crear el comentari.",
couldnt_like_comment: "No s'ha pogut donar m'agrada al comentari.",
couldnt_update_comment: "No s'ha pogut actualitzar el comentari.",
couldnt_save_comment: "No s'ha pogut guardar el comentari.",
no_comment_edit_allowed: 'No tens permisos per a editar el comentari.',
no_post_edit_allowed: 'No tens permisos per a editar la publicació.',
no_community_edit_allowed: 'No tens permisos per a editar la comunitat.',
couldnt_find_community: "No s'ha pogut trobar la comunitat.",
couldnt_update_community: "No s'ha pogut actualitzar la comunitat.",
community_already_exists: 'Aquesta comunitat ja existeix.',
community_moderator_already_exists:
'Aquest moderador de la comunitat ja existeix.',
community_follower_already_exists:
'Aquest seguidor de la comunitat ja existeix.',
community_user_already_banned:
'Aquest usuari de la comunitat ja fou expulsat.',
couldnt_create_post: "No s'ha pogut crear la publicació.",
couldnt_like_post: "No s'ha pogut donar m'agrada a la publicació.",
couldnt_find_post: "No s'ha pogut trobar la publicació.",
couldnt_get_posts: "No s'han pogut obtindre les publicacions.",
couldnt_update_post: "No s'ha pogut actualitzar la publicació.",
couldnt_save_post: "No s'ha pogut guardar la publicació.",
no_slurs: 'Prohibit insultar.',
not_an_admin: 'No és un administrador.',
site_already_exists: 'El lloc ja existeix.',
couldnt_update_site: "No s'ha pogut actualitzar el lloc.",
couldnt_find_that_username_or_email:
"No s'ha pogut trobar aquest nom de usuari o correu electrònic.",
password_incorrect: 'Contrasenya incorrecta.',
passwords_dont_match: 'Les contrasenyes no coincideixen.',
admin_already_created: 'Ho sentim, ja hi ha un adminisitrador.',
user_already_exists: "L'usuari ja existeix.",
email_already_exists: 'El correu ja és en ús.',
couldnt_update_user: "No s'ha pogut actualitzar l'usuari.",
system_err_login:
'Error del sistema. Intenti tancar sessió i ingressar de nou.',
couldnt_create_private_message: "No s'ha pogut crear el missatge privat.",
no_private_message_edit_allowed:
'Sense permisos per a editar el missatge privat.',
couldnt_update_private_message:
"No s'ha pogut actualitzar el missatge privat.",
},
};

18
ui/translation_report.ts

@ -13,6 +13,7 @@ import { ca } from './src/translations/ca';
import fs from 'fs';
const files = [
{ t: ca, n: 'ca' },
{ t: de, n: 'de' },
{ t: eo, n: 'eo' },
{ t: es, n: 'es' },
@ -23,7 +24,6 @@ const files = [
{ t: ru, n: 'ru' },
{ t: sv, n: 'sv' },
{ t: zh, n: 'zh' },
{ t: ca, n: 'ca' },
];
const masterKeys = Object.keys(en.translation);
@ -41,15 +41,17 @@ function difference(a: Array<string>, b: Array<string>): Array<string> {
return a.filter(x => !b.includes(x));
}
const report =
const report =
'lang | done | missing\n' +
'---- | ---- | -------\n' +
files.map(file => {
const keys = Object.keys(file.t.translation);
const pct: number = (keys.length / masterKeys.length) * 100;
const missing = difference(masterKeys, keys);
return `${file.n} | ${pct.toFixed(0)}% | ${missing}`;
}).join("\n");
files
.map(file => {
const keys = Object.keys(file.t.translation);
const pct: number = (keys.length / masterKeys.length) * 100;
const missing = difference(masterKeys, keys);
return `${file.n} | ${pct.toFixed(0)}% | ${missing}`;
})
.join('\n');
const alteredReadmeTxt = `${before}${open}\n\n${report}\n${close}${after}`;

Loading…
Cancel
Save